Regulamin i zgody

Regulamin placówki psychologiczno-terapeutycznej limbic.pl

Pierwsze i kolejne spotkania
1. Rejestracja na pierwsze spotkanie jest dokonywana w formie elektronicznej przy pomocy formularza na stronie internetowej placówki. Możliwa jest także rejestracja przy pomocy SMS wysłanego na nr telefonu specjalisty. Odpłatność za nie następuje w formie przedpłaty po dokonaniu rejestracji. Płatność ta jest obsługiwana za pomocą operatora SumUp. W sytuacji gdy przeprowadzenie takiej płatności nie jest możliwe, przedpłatę dokonuje się za pomocą przelewu ekspresowego na wskazany numer konta bankowego.
2. Terminy kolejnych spotkań i zasady odpłatności są ustalane z osobą prowadzącą, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Odwoływanie spotkań
3. Nieobecność na spotkaniu jest możliwa jedynie z ważnych powodów. Należy ją zgłosić jak najwcześniej, minimalnie z 48 godzinnym wyprzedzeniem (SMS). Nieobecność zgłoszona do 24 godzin przed terminem wiąże się z opłatą 50% wartości usługi. Odwołanie z mniejszym wyprzedzeniem lub jego brak zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów, związanych z gotowością do świadczenia usługi.
4. W wyjątkowych, nagłych sytuacjach życiowych pacjenci/klienci mogą ubiegać się o zwolnienie z powyższych kosztów. Pacjent/klient powinien te sytuacje odpowiednio udokumentować i przedstawić. O zwolnieniu z opłaty za gotowość do świadczenia usług decyduje osoba prowadząca.
5. Z tych samych powodów osoba prowadząca może także odwołać spotkanie. Jest to czynione najwcześniej jak to jest tylko możliwe. Staramy się zaproponować termin alternatywy.
6. Spóźnienie się pacjenta/klienta na spotkanie nie stanowi podstawy do jego wydłużenia lub zmniejszenia opłaty.
Zamiany wysokości opłat
7. Zmiany wysokości opłat za usługi są zapowiadane z min. 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Wynikają głównie ze zmian siły nabywczej waluty w gospodarce.
8. Dla osób w trudniejszej sytuacji ekonomicznej osoba prowadząca może zaproponować indywidualną wysokość opłat za usługi terapeutyczne.
Inne postanowienia
9. W wyjątkowych sytuacjach placówka może świadczyć wybrane usługi zdalnie za pomocą systemów teleinformatycznych zapewniających bezpieczne połączenie audio-wideo. Po stronie pacjenta/klienta leży obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych dla tej formy kontaktu.
10. Placówka nie świadczy usług konsultacyjnych oraz terapeutycznych poza lokalem.
11. Nie ma możliwości przyjść na spotkanie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną. Jest to ważne dla poszanowania prywatności innych osób korzystających z usług.
12. Za wiążące uznaje się także dodatkowe ustalenia poczynione ustnie pomiędzy osobą prowadzącą a pacjentem/klientem.
13. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Pacjent/klient zostanie o tym poinformowany w formie pisemnej.

 

Zgoda na udzielenie świadczeń i przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie badań lub udzielanie innych świadczeń, na zasadach określonych w rozdziale 5 Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta przez limbic.pl – Jan Paweł Kołakowski z siedzibą w 18-400, Plac Niepodległości 16/6, Łomża.

Przyjmuję do wiadomości, iż limbic.pl – Jan Paweł Kołakowski z siedzibą w 18-400, Plac Niepodległości 16/6, Łomża, jest administratorem danych osobowych dotyczących mojej osoby dla celów związanych z realizacją świadczeń oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tutejszej placówce w szczególności na przetwarzania danych związane z udzielaniem świadczenia oraz jego rozliczeniem. Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości cofnięcia udzielonego oświadczenia.

 

Magdalena i Jan Paweł Kołakowscy