Regulamin

Regulamin placówki psychologiczno-terapeutycznej limbic.pl

 1. W gabinecie są przyjmowane osoby, które wyrażają na to zgodę oraz akceptują niniejszy regulamin.
 2. Psycholodzy i terapeuci przyjmujący w gabinecie są zobowiązani do przestrzegania zasad zawodowych kodeksów etycznych.
 3. Termin pierwszego spotkania jest ustalany przy pomocy formularza na stronie internetowej placówki. Odpłatność za nie następuje w formie elektronicznej po dokonaniu rejestracji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się rejestrację telefoniczną.
 4. Terminy kolejnych spotkań i zasady odpłatności są ustalane z osobą prowadzącą, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Spóźnianie się na spotkania nie stanowi podstawy do ich wydłużenia lub zmniejszenia opłaty.
 6. Nieobecność na spotkaniu jest możliwa jedynie z istotnych powodów. Należy ją zgłosić min. z 24 h wyprzedzeniem (telefon, sms). Nieobecność zgłoszona do 6 h przed terminem wiąże się z opłatą 50% wartości usługi. Odwołanie z mniejszym wyprzedzeniem lub jego brak zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów.
 7. W wyjątkowych i nagłych sytuacjach życiowych pacjenci/klienci nie są obciążani powyższymi kosztami. Decyduje o tym osoba prowadząca.
 8. Z tych samych powodów osoba prowadząca może także odwołać spotkanie. Jest to czynione najwcześniej jak to jest tylko możliwe. Staramy się zaproponować termin alternatywy.
 9. Zmiany wysokości opłat za usługi są zapowiadane z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Wynikają głównie ze zmian siły nabywczej waluty w gospodarce.
 10. Dla osób w trudniejszej sytuacji ekonomicznej osoba prowadząca może zaproponować niższe odpłatności za usługi terapeutyczne.
 11. Placówka nie świadczy usług zdalnie (np. telefonicznie) oraz wyjazdowych – poza gabinetem.
 12. Za wiążące uznaje się także dodatkowe ustalenia poczynione ustnie pomiędzy osobą prowadzącą a pacjentem/klientem.

Magdalena i Jan Paweł Kołakowscy