Regulamin i zgody

Regulamin placówki psychologiczno-terapeutycznej limbic.pl

 1. Termin pierwszego spotkania jest ustalany w formie internetowej lub telefonicznej. Odpłatność za nie następuje w formie elektronicznej po dokonaniu rejestracji.
 2. Terminy kolejnych spotkań i zasady odpłatności są ustalane z osobą prowadzącą, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Spóźnianie się na spotkania nie stanowi podstawy do ich wydłużenia lub zmniejszenia opłaty.
 4. Nieobecność na spotkaniu jest możliwa jedynie z istotnych powodów. Należy ją zgłosić min. z 24 h wyprzedzeniem (telefon, sms). Nieobecność zgłoszona do 6 h przed terminem wiąże się z opłatą 50% wartości usługi. Odwołanie z mniejszym wyprzedzeniem lub jego brak zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów.
 5. W wyjątkowych i nagłych sytuacjach życiowych pacjenci/klienci nie są obciążani powyższymi kosztami. Decyduje o tym osoba prowadząca.
 6. Z tych samych powodów osoba prowadząca może także odwołać spotkanie. Jest to czynione najwcześniej jak to jest tylko możliwe. Staramy się zaproponować termin alternatywy.
 7. Zmiany wysokości opłat za usługi są zapowiadane z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Wynikają głównie ze zmian siły nabywczej waluty w gospodarce.
 8. Dla osób w trudniejszej sytuacji ekonomicznej osoba prowadząca może zaproponować niższe odpłatności za usługi terapeutyczne.
 9. W wyjątkowych sytuacjach placówka może świadczyć usługi zdalnie za pomocą systemów teleinformatycznych zapewniających bezpieczne połączenie audio-wideo.
 10. Placówka nie świadczy usług terapeutycznych poza lokalem.
 11. Za wiążące uznaje się także dodatkowe ustalenia poczynione ustnie pomiędzy osobą prowadzącą a pacjentem/klientem.
 12. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie badań lub udzielanie innych świadczeń, na zasadach określonych w rozdziale 5 Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta przez limbic.pl – Jan Paweł Kołakowski z siedzibą w 18-400, Plac Niepodległości 16/6, Łomża.

Przyjmuję do wiadomości, iż limbic.pl – Jan Paweł Kołakowski z siedzibą w 18-400, Plac Niepodległości 16/6, Łomża, jest administratorem danych osobowych dotyczących mojej osoby dla celów związanych z realizacją świadczeń oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tutejszej placówce w szczególności na przetwarzania danych związane z udzielaniem świadczenia oraz jego rozliczeniem. Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości cofnięcia udzielonego oświadczenia.

 

Magdalena i Jan Paweł Kołakowscy